Tutaj jesteś

Atrak­cyjne trasy rowe­rowe Kra­ków zapra­szają ama­to­rów prze­jaż­dżek i wido­ków przy­rody

15 października 2021 Sport ścieżki rowerowe kraków

Sto­lica Mało­pol­ski pro­po­nuje cie­kawe trasy rowe­rowe w samym Kra­ko­wie, a także w bliż­szych i dal­szych oko­li­cach.
Jeżeli zamie­rzasz wybrać się tam w celach tury­stycz­nych lub aktyw­nie wypo­cząć na rowe­rze, to warto zapo­znać się prę­dzej z pro­po­zy­cjami inte­re­su­ją­cych tras. Czę­sto zwie­dza­nie można połą­czyć z aktywną tury­styką wśród malow­ni­czych kra­jo­bra­zów. Poznaj ciekawe trasy rowerowe Kraków.

Cie­kawe trasy rowerowe Kraków i wybrane ich pro­po­zy­cje

Trasy rowerowe typu off-road w Kra­ko­wie

To pro­po­zy­cja dla ama­to­rów jazdy tere­no­wej, pod­jaz­dów i zjaz­dów oraz kon­taktu z przy­rodą. Ścieżki rowerowe Kraków są dość wyma­ga­jące, ponie­waż pro­wa­dzą głów­nie dro­gami leśnymi i polnymi. Czę­sto są wybo­iste z nie­któ­rymi odcin­kami prze­cho­dzą­cymi w błoto. Taka nawierzch­nia wymaga odpo­wied­niego roweru trek­kin­go­wego lub gór­skiego, żeby spro­stał wyma­ga­niom trasy.
Pow­rót to już będzie tury­styczna prze­jażdżka Wiślaną Trasą Rowe­rową.

Trasę zaczy­namy przy Zale­wie Zakrzó­wek z wido­kami na wyso­kie wapienne klify i jasno­nie­bie­skie wody, które są pozo­sta­ło­ścią po kopalni wapie­nia. Ze szczy­tów skał możemy podzi­wiać pano­ramę Kra­kowa z wido­kiem na Wawel i sta­rówkę.

Następ­nie kie­ru­jemy się w stronę Kam­pusu Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, skąd pod­jeż­dżamy pod Górkę Pycho­wicką. Na górce roz­ta­cza się pano­rama połu­dnio­wej czę­ści Kra­kowa.
Jadąc rzez leśne ścieżki i czę­ściowo błot­ni­ste łąki podzi­wiamy oko­liczną przy­rodę. Po doje­cha­niu do Lasu Tyniec­kiego warto zro­bić sobie dłuż­szą prze­rwę na odpo­czy­nek i podzi­wia­nie przy­rody.
Trasa powrotna pro­wa­dzi koło Kol­nej i przez wał wiślany pro­wa­dzi do cen­trum Kra­kowa.

Zobacz także: https://wavelo.pl/regulacja-przerzutek-i-czyszczenie-lancucha-po-dlugiej-podrozy-na-rowerze/

trasa kraków

Trasy rowerowe Kraków w śre­dnio­wie­czu

Prze­nieś się na swoim rowe­rze do śre­dnio­wie­cza i prze­jedź szlak wyzna­czony przez Muzeum Histo­ryczne. Poznasz tajem­nice mia­sta oraz histo­rie jego miesz­kań­ców w cza­sie pano­wa­nia kró­lów.

Zaczy­namy od Bar­ba­kanu oraz Murów Obron­nych.
Śre­dnio­wieczne for­ty­fi­ka­cje miej­skie to obraz obwa­ro­wa­nia Kra­kowa w daw­nych cza­sach. Teraz czę­sto odby­wają się tam pokazy tań­ców dwor­skich. Ama­to­rzy sztuki wojen­nej zachę­cają do obej­rze­nia insce­ni­zo­wa­nych walk lub odby­wają się tutaj tur­nieje rycer­skie.

Zaczynamy od jazdy plan­tami w kie­runku Placu Mariac­kiego, potem wjeż­dżamy na Rynek Główny i dojeż­dżamy do Wieży Ratu­szo­wej.
Z Wieży Ratu­szo­wej możemy podzi­wiać pano­ramę sta­rówki, która dosko­nale oddaje na­dal układ mia­sta z cza­sów śre­dnio­wie­cza.

Dalej jedziemy ulicą Świę­tej Anny, następ­nie Jagiel­loń­ską, Gołę­bią i dojeż­dżamy do ulicy głów­nej – Flo­riana Stra­szew­skiego. Kie­ru­jemy się
Zwie­rzy­niecką, poprzez Posel­ską do ulicy Grodz­kiej.
Robimy kółko na wyso­ko­ści kościoła Świę­tego Pio­tra i Pawła, przez plac wjeż­dżamy w ulicę Kano­ni­czą i przez Podzam­cze jeste­śmy znowu na Grodz­kiej.
Kie­ru­jemy się do Placu Św. Idziego, a następ­nie plan­tami ulicą Miko­łaj­ską doje­dziemy do Kamie­nicy Hipo­li­tów.
Tutaj śla­dami kota Hipo­lita, możemy zgłę­bić zaka­marki i poznać tajem­nice domu miesz­czań­skiego typo­wego w tam­tych zamierz­ch­łych cza­sach.

Koń­cowy odci­nek to powrót na Rynek Główny i doje­cha­nie do Sukien­nic. W pod­zie­miach możemy obej­rzeć mul­ti­me­dialne wido­wi­sko, które prze­nie­sie nas w podróż w cza­sie. Zoba­czymy i poczu­jemy, jak wyglą­dały początki tego legen­dar­nego mia­sta.

Polecamy: https://wavelo.pl/jazda-na-rowerze-kalorie-ile-ich-spalamy/

Trasy rowerowe Kraków przez Bul­wary Wiślane

Po obu stro­nach Wisły roz­cią­gają się tereny rekre­acyjne, które leżą pomię­dzy kory­tem a walami aż po mury opo­rowe. Jest tu dużo atrak­cji tury­stycz­nych, które są bar­dzo popu­larne wśród miesz­kań­ców jak i tury­stów.
Pasjo­naci histo­rii powinni obo­wiąz­kowo odwie­dzić zamek kró­lew­ski i kate­drę na Wawelu oraz Kościół na Skałce. Po dru­giej stro­nie Wisły, przy bul­wa­rze Wołyń­skim mie­ści się Muzeum Sztuki i Tech­niki Japoń­skiej „Mang­gha”.

Bul­wary są podzie­lone na krót­sze odcinki. Na lewym brzegu mamy:
Bul­war Rodła, Czer­wień­ski, Inflancki i Bul­war Kur­landzki.
Na pra­wym brzegu Bul­war Pole­ski, Bul­war Wołyń­ski i Bul­war Podol­ski.

Trasa rowerowa Kraków zaczyna się od Alei Pokoju i przed mostem zjeż­dżamy alejką rowe­rową do parku aż do Mostu Dęb­nic­kiego. Dal­sza trasa pro­wa­dzi wzdłuż rzeczki Bia­łu­chy i w górę Wisły.
Następ­nie sto­pień wodny Dąbie i trasa pomię­dzy mostami. Zaczy­namy od Mostu Kotlar­skiego i dojeż­dżamy do Mostu Powstań­ców Ślą­skich. Następ­nie Most Pił­sud­skiego (Bul­war Kur­landzki) do Mostu Grun­waldz­kiego (Bul­war Inflancki). Odci­nek do Mostu Dęb­nic­kiego (Bul­war Czer­wień­ski) i koń­czymy u ujścia rzeki Rudawy (Bul­war Rodła).

Zobacz także: https://wavelo.pl/jakie-sa-rodzaje-wentyli-rowerowych/

trasa rowerowa kraków

Wybierz sam i ciesz się jazdą – trasy rowe­rowe Kra­ków

Pro­po­nujemy popu­larne i atrakcyjne ścieżki rowerowe Kraków. Każdy znaj­dzie coś inte­re­su­ją­cego na tra­sie, którą sam wybie­rze.
Odwie­dzisz wybrane rezer­waty przy­rody i zapo­znasz się z histo­rią naj­star­szych miejsc w Kra­ko­wie.

Trasy rowerowe Kraków to wypo­czy­nek i rekre­acja tury­styczna. Warto się wybrać i poznać z sio­dełka rowe­rowego!

Jak znaleźć dobrą firmę dekarską w Lublinie

Redakcja wavelo.pl

Nasz zespół to grupa specjalistów zajmujących się tworzeniem artykułów na temat sportu, urody, zakupów, zdrowia i lifestyle. Dzielimy się naszymi doświadczeniami oraz fachową wiedzą, pomagając naszym czytelnikom w codziennym życiu i dbaniu o ich pasje oraz zainteresowania.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jak przygotować się do treningów na świeżym powietrzu